GGZ

e-health en afstemming sociaal domein

Tegenwoordig heeft bijna elke huisartsenpraktijk een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) voor zorg aan mensen met psychische klachten. Sinds twee jaar bieden we onze praktijken tools zoals e-health toepassingen. De POH-GGZ kan dit inzetten naast de gesprekken met de patiënt. Via e-health kan een patiënt bijvoorbeeld een dagboek bijhouden, vragenlijsten invullen of contact hebben met de POH GGZ. Patiënten zijn zo meer betrokken bij hun herstel.

Deze herstelgerichte zorg willen we de komende jaren verder vorm geven. De patiënt wordt dan actief betrokken en heeft de regie over zijn eigen herstelproces.

Ook ketensamenwerking is een speerpunt binnen GGZ. Voor onze praktijken hebben we afspraken gemaakt met psychologen en psychiaters over verwijzing en consultatie. Huisartsen kunnen zo sneller advies inwinnen over een patiënt.