Privacyverklaring

1 Algemeen

In opdracht van uw behandelend arts leggen wij uw contactgegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (Wgbo) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het uitvoeren van de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen. Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, diëtisten, podotherapeuten etc. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.

Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wanneer het – ondanks onze maatregelen - mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens

 

2 Verzamelen en verwerken van patiëntgegevens

Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten bij de huisarts, behandelingen voor één van de onderstaande doelen. Doelen kunnen zijn:

 1. Gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling, consult, medicatie, doorverwijzing, overdracht);
 2. Gebruik voor de bewaking van de eigen kwaliteit en die van de aangesloten zorgverleners;
 3. Het gebruiken van gegevens van patiënten met Diabetes Mellitus. Deze gegevens worden anoniem en veilig verwerkt zodat de huisartsen en internisten de resultaten kunnen vergelijken ten opzichte van elkaar. Dit alles heeft als doel het met elkaar continu verbeteren van de kwaliteit. Ditzelfde gebeurt voor patiënten met COPD, astma en hart- en vaatziekten. De informatie zal nooit onheus gebruikt gaan worden, dus ook nooit voor commerciële doeleinden.
 4. Het aanleveren van anonieme medische gegevens aan de zorgverzekeraar. Deze beoordeelt mede met die gegevens de kwaliteit van onze huisartsenzorg en bepaalt aan de hand daarvan hoeveel financiering de zorggroep krijgt voor de organisatie van de geïntegreerde eerstelijnszorg.
 5. Andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.

 

3 Administratie

 1. HZG Breda legt een beperkt aantal gegevens van de leden (huisartsenpraktijken) en ketenpartners vast in haar administratie.
 2. HZG Breda legt contactgegevens van de relaties vast. Daarvoor worden niet meer gegevens gebruikt dan strikt noodzakelijk
 3. In de financiële administratie van HZG Breda worden uitsluitend de wettelijk vereiste gegevens vastgelegd.
 4. Tweewekelijks stuurt HZG Breda met behulp van een online afgeschermd mailprogramma een praktijkupdate (nieuwsbrief) naar de leden(huisartsen) en hun praktijkondersteuners.
 5. Verwerking van algemene patiëntgegevens:
  1. Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de huisartsenpraktijk bij de eerste inschrijving van de patiënt in de praktijk.
  2. Algemene patiëntgegevens worden alleen in de administratie verwerkt, indien aan een van onderstaande voorwaarden is voldaan:
   1. De patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend.
   2. Verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen.

 

4 Website www.hzgbreda.nl

 1. Op de website van HZG Breda worden geen persoonsgegevens vastgelegd. Voor de analyse van het gebruik van de website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Omdat het IP-adres wordt gemaskeerd kunnen individuele bezoekers door Google Analytics niet worden getraceerd.
 2. Google Analytics mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google diensten. Op de website worden verder geen trackers gebruikt of gegevens verzameld via cookies.
 3. De gegevens van aangesloten huisartsenpraktijken en ketenpartners worden met toestemming getoond.

 

5 Mijn HZG (intranet)

 1. Mijn HZG is het afgesloten ledenplatform. Alleen aangesloten huisartsenpraktijken en bepaalde medewerkers van de praktijk (Huisartsen, POH-S , POH-GGZ, praktijkmanager) en medewerkers van het bureau hebben toegang.
 2. Op Mijn HZG worden geen trackers of cookies gebruikt. Wel worden gebruiksstatistieken bijgehouden via google Analytics. Deze gegevens worden gebruikt om Mijn HZG beter te laten functioneren.

 

6 Benchmarks

HZG Breda beheert een tweetal benchmarks, de benchmark transparante ketenzorg en de benchmark Huisartsenzorggroep Breda. Voor beide benchmarks worden geen persoonsgegevens verzameld of verwerkt.

 

7 Functionaris voor de Gegevensbescherming

De Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) voor HZG Breda is Mw. E.M.C.H. de Waal. Zij is te bereiken via secretriaat@hzgbreda.nl

 

8 Uw rechten

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet

mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met onze

Functionaris Gegevensbescherming.

 

9 Kwetsbaarheid gevonden?

Heeft u een kwetsbaarheid gevonden in een van onze systemen? Dan horen wij het graag als eerste.

Lees onze coordinated vulnerability disclosure (CVD)


10 Klachten

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


11 Tot slot

Mocht u het niet eens zijn met de bovenstaande privacy statement van HZG Breda of een vraag of klacht hebben over de omgang met persoonsgegevens, dan verzoeken we u deze per e-mail te versturen aan

secretariaat@hzgbreda.nl

Deze privacyverklaring is gebaseerd op het privacyreglement van HZG Breda.