Wie zijn wij

Wij zijn een zorggroep van zo’n 100 huisartsen in de regio Breda. Met elkaar hebben we afspraken gemaakt voor het leveren van zorg aan chronische patiënten.

Een zorggroep is een samenwerkingsverband dat namens haar leden (huisartsen) contracten afsluit met de zorgverzekeraar voor het coördineren en uitvoeren van chronische zorg. Het verlenen van zorg gebeurt door middel van zorgprogramma’s. Elke aangesloten huisarts levert kwaliteit van zorg zoals vastgelegd in deze zorgprogramma’s. De zorggroep bewaakt de gezamenlijke kwaliteit. De bureaumedewerkers van de zorggroep ontzorgen de huisarts door hem te faciliteren in praktijkvoering en ketensamenwerking. Met elkaar streven we naar het leveren van betaalbare en kwalitatieve zorg, dichtbij de patiënt.

Oprichting

In 2008 (19 juni) is Huisartsen Zorggroep Breda (HZG Breda) officieel opgericht onder leiding van Adrie Lambegts.De aanloop begon in 2007. Zo’n 60 huisartsen vinden de tijd rijp voor het gezamenlijk organiseren van zorg voor chronisch zieke patiënten. Het doel is de kwaliteit van zorg verhogen. De ontwikkelingen in de zorgmarkt volgen elkaar in rap tempo op. De huisarts heeft moeite alles bij te benen. De zorggroep ontzorgt hem daarin. In 2011 wijzigt de ambitie in: van speelbal naar spil. De zorggroep wil altijd geconsulteerd worden bij regionale besluitvorming over de eerstelijnszorg. Belangrijk daarin is dat de verantwoordelijkheid van deze zorg bij de huisarts blijft. Om die ambitie waar te maken start de zorggroep met het proactief benaderen van stakeholders. Een professionaliseringslag is daarvoor nodig. Managers met kennis van alle ontwikkelingen gaan het bestuur adviseren. Werkwijzen komen vast te liggen. Maar in al die ontwikkelingen blijft de zorggroep in contact met haar leden. De aandacht is intern gericht op het vergroten van betrokkenheid voor het creëren van voldoende draagvlak.

Cultuur

Binnen onze zorggroep is er niet één cultuur. Juist autonomie van alle praktijken staat hoog in vaandel. We werken samen waar we elkaar kunnen versterken, maar blijven trouw aan de eigen waarden en normen. Deze zijn vaak afgestemd op het type patiënt in de wijk waar de praktijk zit. Daar heeft elke praktijk zijn eigen gezicht, dat is vertrouwd voor de patiënt. Elke huisartsenpraktijk staat zo dichtbij de patiënt. De zorggroep ondersteunt de huisarts. Het is een vereniging met leden die voordeel halen uit het collectief inkopen, inventariseren en uitvoeren van zorg. 

Betrekken leden

Typerend is het behoedzame karakter van onze zorggroep. We nemen beslissingen met grote zorgvuldigheid en draagvlak van alle leden. Betrokkenheid van al onze huisartsen vinden we een groot goed. Ondanks weloverwogen beslissingen anticiperen we snel op ontwikkelingen in de zorgmarkt. We initiëren of nemen deel aan  allerlei projecten gericht op veranderingen in eerste- en anderhalvelijnszorg. We gaan echter zo op in de inhoud, dat we soms voorbijgaan aan alle successen. Deze bevlogenheid voor het huisartsenvak is hét bindmiddel van onze zorggroep. En daar zijn we stiekem best trots op!

Heden

Op dit moment heeft HZG Breda een stevige positie in de regionale zorgmarkt. Er is voldoende kennis in huis om tijdig te anticiperen op ontwikkelingen. Het versterken en uitbreiden van de ketensamenwerking is nu een speerpunt. De huisarts kan niet meer bestaan zonder een goede samenwerking met zorgverleners in de eerste en tweede lijn. Naast de rol van regisseur krijgt hij ook steeds meer een rol als manager. In zijn praktijk werken steeds meer praktijkondersteuners en ook het aantal assistentes breidt uit. De zorggroep is meer en meer een serviceorganisatie. Wat heeft de huisarts nodig om te kunnen ondernemen? Maar bovenal hoe kan de huisartsenpraktijk kwaliteit van zorg blijven garanderen ondanks bezuinigingen en toenemende werkdruk? De zorggroep blijft de kwaliteit van zorg bewaken en de huisarts daarin ontzorgen.