Beleid

Missie

Het realiseren van doelmatige zorg door het streven naar kwaliteitsverbetering, gezondheidswinst en kostenbesparende vormen van zorg.  Deze triple aim is het bestaansrecht van onze zorggroep. Om deze missie te volbrengen maakt de zorggroep afspraken met zorgverzekeraars en zorgverleners.

Kernwaarden

De leden van Huisartsen Zorggroep Breda staan achter onderstaande waarden:

  1. Zorgvraag van de patiënt staat centraal.
  2. Zorg is regionaal en dichtbij de patiënt georganiseerd.
  3. De huisarts is hoofdbehandelaar in het zorgprogramma.
  4. Onze zorggroep sluit contracten met huisartsen en zorgverleners.
  5. De huisarts heeft de regie over het beleid van de zorggroep en is betrokken.
  6. De zorggroep biedt goede randvoorwaarden voor voldoende draagvlak onder leden.

Visie

De zorggroep stimuleert en faciliteert regionale samenwerking, zodat de huisarts zijn regierol kan vervullen en het streven naar doelmatige zorg  is gewaarborgd.  De zorgvraag binnen de eerstelijnszorg neemt enorm toe. Zo komt er door verschuiving van tweedelijnsgezondsheidszorg steeds meer zorg terecht op het bord van de huisarts. De huisarts heeft een  rol van regisseur. Voor de patiënt is hij het eerste aanspreekpunt. Hij coördineert  per patiënt, welke zorg en welke zorgverleners  in de keten nodig zijn. Goede samenwerking  in de keten is daarvoor onmisbaar.  Onze zorggroep faciliteert de huisarts in een optimale ketensamenwerking.  Wat hebben onze huisartsen nodig voor het vervullen van de regisseursrol? Bij elke verandering, staat deze vraag centraal.